Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Nagrania obrad Rady Gminy Łyse

Artykuły

 • III Sesja Rady Gminy Łyse – 14.06.2024r. Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łyse

  W dniu 14 czerwca 2024 r. w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych odbyła się III Sesja Rady Gminy Łyse, podczas której Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Grzegorzowi Fabiszewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023 oraz wotum zaufania. Wyniki głosowania pokazują, że działania podejmowane przez Wójta w ubiegłym roku spotkały się z aprobatą Radnych, stanowiąc wyraz uznania za skuteczną realizację kluczowych projektów i inwestycji. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

  Czytaj Więcej o: III Sesja Rady Gminy Łyse – 14.06.2024r. Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Łyse
 • I Sesja Rady Gminy Łyse – zaprzysiężenie radnych i wójta gminy Łyse w kadencji 2024-2029

  W dniu 7 maja 2024 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Łyse w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Sesja została zwołana na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I.

  Na wstępie Halina Nicewicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Łysych wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Łyse. Nowo wybrani radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli uroczyste ślubowanie o następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Następnie wójt elekt Grzegorz Fabiszewski  dokonał aktu ślubowania, wypowiadając rotę: „Obejmując urząd Wójta Gminy Łyse, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

  W głosowaniu tajnym radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łyse oraz jego Zastępcy; Przewodniczącą została Barbara Jolanta Murach, Zastępcą zaś Mariusz Jarosław Kamiński.

  Czytaj Więcej o: I Sesja Rady Gminy Łyse – zaprzysiężenie radnych i wójta gminy Łyse w kadencji 2024-2029
 • XLV Sesja Rady Gminy Łyse - 4 kwietnia 2024 r.

  XLV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 4 kwietnia 2024 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Pierwsza część obrad przebiegła bardzo uroczyście w związku z ustanowieniem Sztandaru Gminy Łyse, podczas której dokonano ceremoniału jego przekazania i prezentacji. W tym jakże ważnym dla lokalnej społeczności dniu było obecnych wielu znamienitych gości, uwydatniając podniosłość uroczystości.  

  Czytaj Więcej o: XLV Sesja Rady Gminy Łyse - 4 kwietnia 2024 r.
 • XLIV Sesja Rady Gminy Łyse - 13 marca 2024 r.

  XLIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 13 marca 2024 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 oraz w budżecie gminy na 2024 rok. Budżet Gminy Łyse został zwiększony o kwotę 1 979 737 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof”. Ponadto zwiększyła się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2024” na zadania dotyczące zakupu i montażu lamp solarnych na terenie sołectw Baba, Dudy Puszczańskie, Grądzkie, Lipniki, Tartak oraz Warmiak w wysokości 90 000 zł. W roku 2024 planowana jest również budowa integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łyse o łącznej wartości 960 000 zł oraz rozpoczęcie prac związanych z budową wielofunkcyjnej sceny w celu zapewnienia warunków do rozwoju kultury, w tym obchodów Niedzieli Palmowej i konkursu Palma Kurpiowska. Stanowią one kwotę 50 000 zł.

  Czytaj Więcej o: XLIV Sesja Rady Gminy Łyse - 13 marca 2024 r.
 • XLIII Sesja Rady Gminy Łyse - 29 stycznia 2024 r.

  XLIII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 29 stycznia 2024 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Głównym punktem obrad było uchwalenie statutów sołectw, tak by ich zapisy były dostosowane do obwiązujących przepisów prawa. Zmiany są również związane z nadchodzącymi wyborami sołtysów na nową kadencję. Podczas poprzedniej sesji została podjęta uchwała intencyjna, mająca na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących w/w statutów. Do dnia 11 stycznia 2024 r. nie wniesiono żadnych uwag ani propozycji. Główne zmiany polegały na określeniu prawa do głosowania podczas zebrań sołeckich, zapisów uściślających okres trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej oraz terminów dokonania wyboru sołtysa i rad sołeckich.

  Czytaj Więcej o: XLIII Sesja Rady Gminy Łyse - 29 stycznia 2024 r.
 • XLII Sesja Rady Gminy Łyse - 28 grudnia 2023 r.

  XLII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 28 grudnia 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Były to zmiany związane przede wszystkim ze zwiększeniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łyse” w kwocie 550.000 zł. Plan dochodów na rok 2023 wynosi 67 278 586,53 zł, zaś wydatków 73.328.496,26 zł.

  Czytaj Więcej o: XLII Sesja Rady Gminy Łyse - 28 grudnia 2023 r.
 • XL Sesja Rady Gminy Łyse - 29 września 2023 r.

  XL Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 29 września 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 oraz budżecie gminy na 2023 rok. Dochody i wydatki budżetu gminy Łyse zostały zwiększone o kwotę 100.589 zł. Główne zmiany wynikają z rozliczenia zakończonych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową oraz kontynuacją działań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Po zmianach budżet gminy Łyse na rok 2023 wynosi: dochody 63.450 218,48 zł, wydatki 70.113 939,21 zł.

  Zmianom uległy również zapisy w funduszach sołeckich poszczególnych miejscowości (Warmiak i Złota Góra), które zostały dokonane na wniosek wskazanych sołectw.

  Czytaj Więcej o: XL Sesja Rady Gminy Łyse - 29 września 2023 r.
 • XXXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 03 lipca 2023 r.

  XXXIX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 03 lipca 2023 roku na Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Łyse.

  Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego. Główną przyczyną podjęcia obrad sesji nadzwyczajnej była nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 22 czerwca 2023 r., w wyniku której nastąpiła konieczność uchwalenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

  Czytaj Więcej o: XXXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 03 lipca 2023 r.
 • Wójt Gminy Łyse z absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2022 rok

  W dniu 15 czerwca 2023 r. obyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Łyse, podczas której radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Łyse absolutorium oraz wotum zaufania. Na wstępie obrad Wójt przedstawił raport o stanie gminy za rok 2022. Odczytane zostały pozytywne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania przez Wójta Grzegorza Fabiszewskiego budżetu za rok 2022. Sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zostały również przyjęte przez Radnych Gminy Łyse.

  Czytaj Więcej o: Wójt Gminy Łyse z absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2022 rok
 • XXXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 10 maja 2023 r.

  XXXVII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 10 maja 2023 roku w obiekcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych przy ul. Adama Chętnika 32.

  Podczas obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Łyse – część II. Obszar objęty planem miejscowym zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości Łyse, za sklepem Lewiatan. Działka obejmuje areał o powierzchni ok. 0,2 ha. Zmiana ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozwoju zabudowy usługowej,
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Łyse, ul. Adama Chętnika 32 oraz godziny otwarcia punktu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9.00-13.00. Uchwała określa również nowe limity w zakresie nieodpłatnego odbierania lub przyjmowania poszczególnych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, tj. zużyte opony – 4 szt., meble i inne odpady wielkogabarytowe – 200 kg, odpady budowlane i rozbiórkowe – 1 t, oraz odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy – 500 kg,
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse,
  • w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łyse, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Ceny za odbiór odpadów przyjmowanych ponad przyjęte limity obejmują jedynie koszty związane z koniecznością przekazania odpadów do stacji segregacji, gmina nie dolicza żadnej marży ani kosztów transportu.
  Czytaj Więcej o: XXXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 10 maja 2023 r.
 • XXXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 29 marca 2023 r.

  XXXVI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 29 marca 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 oraz budżecie gminy na 2023 rok. Dokonanie zmian dotyczyło przede wszystkim działań związanych z infrastrukturą drogową. W ramach realizacji poszczególnych zadań dotyczących inwestycji drogowych gmina otrzyma następujące dofinansowania:

  1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 710 000 zł (łącznie 3 odcinki dróg obejmujące miejscowości Dudy Puszczańskie, Łączki i Serafin);
  2. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na przebudowę drogi gminnej o nr 250708W Łyse-Tyczek Noski w roku 2023 w kwocie 2 100 000 zł., łączna kwota dofinansowania wynosi 5 758 639,08 zł. Ponadto na rachunek gminy zostało przekazane dofinansowanie w kwocie 2 638 356,27 zł na wykonanie zadania o nazwie "Przebudowa drogi gminnej nr 250709W Łyse – Pupkowizna".
  Czytaj Więcej o: XXXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 29 marca 2023 r.
 • XXXV Sesja Rady Gminy Łyse - 31 stycznia 2023 r.

  XXXV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 31 stycznia 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 oraz zmiany w budżecie gminy na 2023 rok w celu realizacji nowych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych. Na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych Gmina Łyse już wkrótce zleci przebudowę ponad 16 km dróg, które uzyskały bardzo korzystne dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9,2 mln zł.  Gmina Łyse jest w trakcie procedury przetargowej na przebudowę drogi relacji Pupkowizna-Wanacja, która uzyskała od samorządu Mazowsza dofinansowanie w wysokości ponad 1,4 mln zł (63,63% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania).

  Czytaj Więcej o: XXXV Sesja Rady Gminy Łyse - 31 stycznia 2023 r.
 • XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 23 grudnia 2022 r.

  Budżet na 2023 rok oraz  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łyse jednogłośnie uchwalone.

  XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 23 grudnia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Na wstępnie Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łyse na lata 2023 – 2026.

  Czytaj Więcej o: XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 23 grudnia 2022 r.
 • XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 22 listopada 2022 r.

  XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 22 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Łyse. Została zwołana na wniosek Wójta Gminy Łyse  w celu wprowadzenia przez Radę Gminy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026. Powyższe zmiany były niezbędne do jak najszybszego zawarcia umowy na odbiór węgla od spółki „Węglokoks” S.A., w celu dalszej jego dystrybucji wśród naszych mieszkańców. Warto nadmienić, że Gmina Łyse jest jedną z niewielu w regionie, która w tak krótkim czasie zawarła powyższą umowę, by w możliwie jak najszybciej rozpocząć sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach.

  Czytaj Więcej o: XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 22 listopada 2022 r.
 • XXXII Sesja Rady Gminy Łyse - 04 listopada 2022 r.

  XXXII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 04 listopada 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz budżetu gminy na 2022 rok.

  W budżecie gminy na bieżący rok ujęte zostały środki otrzymane z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację  zadania  „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia w Gminie Łyse” w kwocie 100.000 zł;
  • Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości  Łyse” w kwocie 700.000 zł.                   
  Czytaj Więcej o: XXXII Sesja Rady Gminy Łyse - 04 listopada 2022 r.
 • XXXI Sesja Rady Gminy Łyse - 02 września 2022 r.

  XXXI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 02 września 2022 roku w budynku Świetlicy Wiejskiej w Szafrankach.

  Na wstępie obrad Skarbnik Gminy Jan Czyż przedstawił informację o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. Następnie Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

  Czytaj Więcej o: XXXI Sesja Rady Gminy Łyse - 02 września 2022 r.
 • XXX Sesja Rady Gminy Łyse - 30 czerwca 2022 r.

  XXX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 30 czerwca 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmiany w budżecie gminy na 2022 rok.  W budżecie gminy na bieżący rok ujęta została zwiększona o kwotę 84.000 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje  pn. „Przebudowa drogi gminnej Tartak-kolonia od km 0+000 do km 0+950”. Po zmianach dotacja wynosi 164.000 zł. Ponadto zwiększeniu o kwotę 132.171 zł uległy wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej Łyse-kolonia Dąbrówki oraz o kwotę 200.000 zł koszty budowy stadionu lekkoatletycznego w Łysych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 zmieniona została kwota przeznaczona na finansowanie przebudowy drogi gminnej Łyse - Pupkowizna na 7.702.000zł (z czego wydatki w bieżącym roku wynoszą 1.000.000 zł oraz w roku kolejnym 6.702.000 zł).

  Czytaj Więcej o: XXX Sesja Rady Gminy Łyse - 30 czerwca 2022 r.
 • XXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 20 maja 2022 r.

  WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

  Na wstępie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Łyse Wójt Gminy Grzegorz Fabiszewski przedstawił raport o stanie gminy za rok 2021. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy.

  Czytaj Więcej o: XXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 20 maja 2022 r.