Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Nagrania obrad Rady Gminy Łyse

Artykuły

 • Wójt Gminy Łyse z absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2022 rok

  W dniu 15 czerwca 2023 r. obyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Łyse, podczas której radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Łyse absolutorium oraz wotum zaufania. Na wstępie obrad Wójt przedstawił raport o stanie gminy za rok 2022. Odczytane zostały pozytywne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania przez Wójta Grzegorza Fabiszewskiego budżetu za rok 2022. Sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zostały również przyjęte przez Radnych Gminy Łyse.

  Czytaj Więcej o: Wójt Gminy Łyse z absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2022 rok
 • XXXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 03 lipca 2023 r.

  XXXIX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 03 lipca 2023 roku na Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Łyse.

  Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego. Główną przyczyną podjęcia obrad sesji nadzwyczajnej była nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 22 czerwca 2023 r., w wyniku której nastąpiła konieczność uchwalenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

  Czytaj Więcej o: XXXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 03 lipca 2023 r.
 • XXXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 10 maja 2023 r.

  XXXVII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 10 maja 2023 roku w obiekcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych przy ul. Adama Chętnika 32.

  Podczas obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Łyse – część II. Obszar objęty planem miejscowym zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości Łyse, za sklepem Lewiatan. Działka obejmuje areał o powierzchni ok. 0,2 ha. Zmiana ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozwoju zabudowy usługowej,
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulega lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Łyse, ul. Adama Chętnika 32 oraz godziny otwarcia punktu – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 9.00-13.00. Uchwała określa również nowe limity w zakresie nieodpłatnego odbierania lub przyjmowania poszczególnych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, tj. zużyte opony – 4 szt., meble i inne odpady wielkogabarytowe – 200 kg, odpady budowlane i rozbiórkowe – 1 t, oraz odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy – 500 kg,
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse,
  • w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łyse, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Ceny za odbiór odpadów przyjmowanych ponad przyjęte limity obejmują jedynie koszty związane z koniecznością przekazania odpadów do stacji segregacji, gmina nie dolicza żadnej marży ani kosztów transportu.
  Czytaj Więcej o: XXXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 10 maja 2023 r.
 • XXXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 29 marca 2023 r.

  XXXVI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 29 marca 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 oraz budżecie gminy na 2023 rok. Dokonanie zmian dotyczyło przede wszystkim działań związanych z infrastrukturą drogową. W ramach realizacji poszczególnych zadań dotyczących inwestycji drogowych gmina otrzyma następujące dofinansowania:

  1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 710 000 zł (łącznie 3 odcinki dróg obejmujące miejscowości Dudy Puszczańskie, Łączki i Serafin);
  2. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na przebudowę drogi gminnej o nr 250708W Łyse-Tyczek Noski w roku 2023 w kwocie 2 100 000 zł., łączna kwota dofinansowania wynosi 5 758 639,08 zł. Ponadto na rachunek gminy zostało przekazane dofinansowanie w kwocie 2 638 356,27 zł na wykonanie zadania o nazwie "Przebudowa drogi gminnej nr 250709W Łyse – Pupkowizna".
  Czytaj Więcej o: XXXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 29 marca 2023 r.
 • XXXV Sesja Rady Gminy Łyse - 31 stycznia 2023 r.

  XXXV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 31 stycznia 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 oraz zmiany w budżecie gminy na 2023 rok w celu realizacji nowych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych. Na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych Gmina Łyse już wkrótce zleci przebudowę ponad 16 km dróg, które uzyskały bardzo korzystne dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9,2 mln zł.  Gmina Łyse jest w trakcie procedury przetargowej na przebudowę drogi relacji Pupkowizna-Wanacja, która uzyskała od samorządu Mazowsza dofinansowanie w wysokości ponad 1,4 mln zł (63,63% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania).

  Czytaj Więcej o: XXXV Sesja Rady Gminy Łyse - 31 stycznia 2023 r.
 • XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 23 grudnia 2022 r.

  Budżet na 2023 rok oraz  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łyse jednogłośnie uchwalone.

  XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 23 grudnia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Na wstępnie Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łyse na lata 2023 – 2026.

  Czytaj Więcej o: XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 23 grudnia 2022 r.
 • XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 22 listopada 2022 r.

  XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 22 listopada 2022 roku w budynku Urzędu Gminy Łyse. Została zwołana na wniosek Wójta Gminy Łyse  w celu wprowadzenia przez Radę Gminy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026. Powyższe zmiany były niezbędne do jak najszybszego zawarcia umowy na odbiór węgla od spółki „Węglokoks” S.A., w celu dalszej jego dystrybucji wśród naszych mieszkańców. Warto nadmienić, że Gmina Łyse jest jedną z niewielu w regionie, która w tak krótkim czasie zawarła powyższą umowę, by w możliwie jak najszybciej rozpocząć sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach.

  Czytaj Więcej o: XXXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 22 listopada 2022 r.
 • XXXII Sesja Rady Gminy Łyse - 04 listopada 2022 r.

  XXXII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 04 listopada 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz budżetu gminy na 2022 rok.

  W budżecie gminy na bieżący rok ujęte zostały środki otrzymane z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na realizację  zadania  „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizacje istniejącego oświetlenia w Gminie Łyse” w kwocie 100.000 zł;
  • Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości  Łyse” w kwocie 700.000 zł.                   
  Czytaj Więcej o: XXXII Sesja Rady Gminy Łyse - 04 listopada 2022 r.
 • XXXI Sesja Rady Gminy Łyse - 02 września 2022 r.

  XXXI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 02 września 2022 roku w budynku Świetlicy Wiejskiej w Szafrankach.

  Na wstępie obrad Skarbnik Gminy Jan Czyż przedstawił informację o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. Następnie Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

  Czytaj Więcej o: XXXI Sesja Rady Gminy Łyse - 02 września 2022 r.
 • XXX Sesja Rady Gminy Łyse - 30 czerwca 2022 r.

  XXX Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 30 czerwca 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz zmiany w budżecie gminy na 2022 rok.  W budżecie gminy na bieżący rok ujęta została zwiększona o kwotę 84.000 zł dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje  pn. „Przebudowa drogi gminnej Tartak-kolonia od km 0+000 do km 0+950”. Po zmianach dotacja wynosi 164.000 zł. Ponadto zwiększeniu o kwotę 132.171 zł uległy wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej Łyse-kolonia Dąbrówki oraz o kwotę 200.000 zł koszty budowy stadionu lekkoatletycznego w Łysych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 zmieniona została kwota przeznaczona na finansowanie przebudowy drogi gminnej Łyse - Pupkowizna na 7.702.000zł (z czego wydatki w bieżącym roku wynoszą 1.000.000 zł oraz w roku kolejnym 6.702.000 zł).

  Czytaj Więcej o: XXX Sesja Rady Gminy Łyse - 30 czerwca 2022 r.
 • XXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 20 maja 2022 r.

  WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

  Na wstępie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Łyse Wójt Gminy Grzegorz Fabiszewski przedstawił raport o stanie gminy za rok 2021. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy.

  Czytaj Więcej o: XXIX Sesja Rady Gminy Łyse - 20 maja 2022 r.
 • XXVIII Sesja Rady Gminy Łyse - 12 kwietnia 2022 r.

  XXVIII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 12 kwietnia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego w celu dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 wynikających z potrzeby uzyskania zgody Rady Gminy Łyse na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania pn. „Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse”.

  Czytaj Więcej o: XXVIII Sesja Rady Gminy Łyse - 12 kwietnia 2022 r.
 • XXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 25 marca 2022 r.

  XXVII Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 25 marca 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie przegłosowała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 oraz budżetu gminy na 2022 rok. Wśród nowych zadań w budżecie gminy na bieżący rok wpisane zostały między innymi:

  • opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadań: „Zaprojektowania i budowy sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniania wody w msc. Zalas” oraz „Zaprojektowanie  i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w łącznej kwocie 49.098 zł;
  • „Zakup sprzętu na potrzeby GJUK” w kwocie 30.000 zł;
  • „Rozbudowa i zwiększanie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse” – „Zaprojektowanie i budowa zbiorników retencyjnych wód opadowych w msc. Łyse” w kwocie 500.902 zł.
  Czytaj Więcej o: XXVII Sesja Rady Gminy Łyse - 25 marca 2022 r.
 • XXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 28 stycznia 2022 r.

  XXVI Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 28 stycznia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2026 oraz budżet gminy na 2022 rok. Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy Łyse na nowy okres uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji Rady Gminy. W roku 2022 dochody budżetu gminy wynoszą 43.331.684 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 53.832.746 zł. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią bardzo wysoką kwotę 18.006.910 zł, czyli 33,5% ogólnej kwoty wydatków. Deficyt w wysokości 10,5 mln zł sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

  Czytaj Więcej o: XXVI Sesja Rady Gminy Łyse - 28 stycznia 2022 r.
 • XXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 30.11.2021r.

  XXIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 30 listopada 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

  Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łyse na lata 2021- 2030. Dokument określa cele integracji społecznej, które są wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli różnych grup społecznych i środowisk, zmierzających do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi oraz szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla obecnej oraz przyszłej integracji mieszkańców. Strategia jest również dokumentem niezbędnym, aby ubiegać się o możliwe do pozyskania środki w ramach różnorodnych źródeł, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej.

  Czytaj Więcej o: XXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 30.11.2021r.
 • XXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 20.10.2021r.

  Gmina Łyse ma swój herb, flagę, baner i pieczęcie.
  XXIII Sesja Rady Gminy Łyse miała szczególny charakter, a to za sprawą podjętej jednogłośnie uchwały określającej symbole Gminy Łyse: herb, flagę, flagę stolikową, baner i pieczęcie. W lipcu 2021r. Komisja Heraldyczna wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłożonych projektów insygniów Gminy Łyse (uchwała nr 49-2060/O/2021).

  Czytaj Więcej o: XXIII Sesja Rady Gminy Łyse - 20.10.2021r.
 • XXI Sesja Rady Gminy Łyse - 18 czerwca 2021 r.

  WÓJT GMINY ŁYSE Z ABSOLUTORIUM

  Na wstępie obrad XXI sesji Rady Gminy Łyse przedstawiony został raport Wójta o stanie gminy za rok 2020. Następnie  radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Łyse, również jednogłośnie, udzieliła absolutorium oraz wotum zaufania Wójtowi Gminy Łyse - Grzegorzowi Fabiszewskiemu.

  Czytaj Więcej o: XXI Sesja Rady Gminy Łyse - 18 czerwca 2021 r.