Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 30.11.2021r.

XXIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 30 listopada 2021 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łyse na lata 2021- 2030. Dokument określa cele integracji społecznej, które są wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli różnych grup społecznych i środowisk, zmierzających do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi oraz szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla obecnej oraz przyszłej integracji mieszkańców. Strategia jest również dokumentem niezbędnym, aby ubiegać się o możliwe do pozyskania środki w ramach różnorodnych źródeł, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej.

Kolejnym punktem obrad były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 oraz w budżecie gminy na 2021 rok wynikające z rozliczeń realizowanych inwestycji.

Następnie Rada Gminy Łyse, korzystając  z przysługujących kompetencji,  również jednogłośnie ustaliła miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Łyse, na które składa się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę. Zmiana wynagrodzenia Wójta została narzucona przez ustawę o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1834). Nowe wynagrodzenie zostało przyznane w oparciu o skalę i wielkość pozyskanych dzięki staraniom Wójta Gminy Łyse środków zewnętrznych  na realizację zadań w ramach programów w latach 2019-2021, tj.:

  •  ponad  8.5 mln zł - przebudowa infrastruktury drogowej (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Dróg Samorządowych, Samorządu Województwa Mazowieckiego  i budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych),
  • ponad 15 mln zł  - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ( dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
  • 2 mln zł - budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (II tura Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
  • 1.1 mln zł - budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse (Program "Sportowa Polska"),
  • prawie 750 tys. zł -  zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 na potrzeby OSP w Lipnikach (środki Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Powiatu Ostrołęckiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego),
  • pozyskane środki na inwestycje związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami (azbest, folie rolnicze), promocją regionu i inne związane z działalnością Gminy Łyse.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse uchwałą określiła  tryb i zasady korzystania z ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Łyse. Przyjęty regulamin szczegółowo określił obowiązki osób korzystających z powyższych miejsc oraz konsekwencje wynikające z niewłaściwego korzystania. Uchwalony został również plan pracy stałych komisji oraz Rady Gminy Łyse na 2022 rok. W miejscowości Lipniki nadano nazwę dla nowej ulicy „Wspólna” przebiegającej od ulicy Ks. kan. E. Sierbińskiego w kierunku południowo – wschodnim.  Następnie Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na  przyjęcie darowizny w postaci nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 185/19 o pow. 0,168 ha położonej w miejscowości Łyse stanowiącej drogę wewnętrzną.

Radni ustalili nową  wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łyse  uczestniczących w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych, zawodach pożarniczych  lub innych szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łyse w wysokości :

  • 25,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych oraz w zawodach pożarniczych,
  • 8,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
  • 10,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu specjalistycznym i dowódczym strażaków ratowników OSP organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

Uchwalony został również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

 

Głosowanie imienne