Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Łyse zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce oraz opinią sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 250708 W Łyse-Tyczek Noski od km 0+000,00 do km 4+387,70” realizowanego na terenie miejscowości Dęby, Pupkowizna i Łyse, gmina Łyse, powiat ostrołęcki.