Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2022 ROKU

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia  23 lutego 2022r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 roku, w dniach od 08 czerwca 2022r. do 08 Lipca 2022r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu Ostrołęckiego.

I. Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. obejmuje:

 • mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
 1.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej   służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 8 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;.
 • kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,  jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa to badanie, w trakcie którego powiatowa komisja lekarska stwierdza, czy dany kandydat nadaje się do służby w wojsku. Po spełnieniu krótkiej medycznej procedury każdy otrzymuje jedną z czterech poniższych kategorii zdolności do czynnej służby:

 • kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, w związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
 • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
 • kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/mswia/kwalifikacja-wojskowa

 

II. Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Łyse przeprowadzi:

Powiatowa Komisja Lekarska w Ostrołęce, ul. Szpitalna 2, w dniach:

- od  27 – 28 czerwca 2022r. mężczyźni

- 08 lipca 2022r.  kobiety       

 • Dokładna data i godzina stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostanie określona w wezwaniach imiennych wysyłanych przez Urząd Gminy w Łysych do osób, które mają stawić się do kwalifikacji wojskowej.
 • Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
 • Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinny zawiadomić o tym fakcie pracownika zajmującego się w Urzędzie Gminy w Łysych kwalifikacją wojskową. Zostanie wyznaczony inny dogodny termin i miejsce.
 • Stawienie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe zgodnie z art. 32-37 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem  pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną – (w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy (taką jak do dowodu osobistego);
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki;
 • wojskowy dokument osobisty, dotyczy to osób, które stawały już do kwalifikacji wojskowe i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 Osoby, wobec których oznaczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym  będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

 WAŻNE:

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego. W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na tę osobę karę grzywny albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Sprawy kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Gminy w Łysych prowadzi pani Teresa Czyż pracownik ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej, leśnictwa i łowiectwa -  tel. 29/717 87 57    lub   29/ 7725 027 wew. 27 .