Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)

W latach 2021 – 2022 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce realizuje projekt pn.
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)”, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 491 osób w wieku 30 lat i więcej (287 K/204 M) pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim, należących do grup defaworyzowanych:
 bezrobotni o niskich kwalifikacjach,
 długotrwale bezrobotni, tj. pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 w wieku 50 lat i więcej,
 osoby z niepełnosprawnościami,
 kobiety.

Udzielenie wsparcia zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu poprzez opracowanie/aktualizację IPD. Każdy uczestnik projektu otrzyma zgodną z IPD ofertę obejmującą formę wsparcia w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskaniu zatrudnienia.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące instrumenty rynku pracy:
1. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
2. organizacja miejsc odbywania stażu,
3. szkolenia.

Budżet projektu na lata 2021-2022 wynosi 7 955 200,49 zł. W 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3 990 060,27 zł, gdzie 3 192 048,22 zł to wkład Europejskiego Funduszu Społecznego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy,
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19

Szczegółowe informacje
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka
tel. (29) 760 43 83, 760 45 62
e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl
http//ostroleka.praca.gov.pl
www.mapadotacji.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Plakat