Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

XI Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 30 grudnia 2019r.

27 grudnia 2019

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse jednogłośnie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2026 oraz budżet gminy na 2020 rok.

Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu gminy Łyse na nowy okres uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stałych komisji Rady Gminy.

W 2020 roku  dochody budżetu gminy wynoszą 51.909.585 zł, przy planowanych wydatkach w wysokości 52.137.711 zł, z czego kwota 14.181.133 zł stanowi wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wśród zaplanowanych do realizacji w 2020 roku zadań inwestycyjnych znalazły się między innymi:

Struktura wydatków przyjętego budżetu gminy na 2020 rok:

W dalszej części obrad przyjęte zostały plany pracy Rady Gminy i stałych komisji rady oraz ustalono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych. Przypominamy, że do złożenia deklaracji na nowym wzorze zobowiązani są właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady oraz właściciele nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny. Deklaracje będzie można składać od stycznia 2020 r. (po upływie 14 dni od opublikowania wzoru deklaracji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego) w Urzędzie Gminy Łyse, pok. nr 7, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse.

Rada Gminy podczas obrad przyjęła również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Głosowanie imienne