Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Stypendium szkolne 2021/2022

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA DANY ROK SZKOLNY PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH       01 - 15. 09. 2021 r.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.

I. Stypendia szkolne

1. Kiedy można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski będą wydawane od 24.08.2021 r.

Wnioski będą przyjmowane:

– w nieprzekraczalnym terminie – od 1 września do 15 września 2021 r. – uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i niepublicznych o uprawnieniach szkół    publicznych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego,

– w nieprzekraczalnym terminie –od 1 września do 15 października 2020 r. – słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej, niż do 24 roku życia.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2021 r.

2. Gdzie można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywać się będzie w Zespole Obsługi Placówek Oświaty, 2 piętro Urzędu Gminy w godzinach:

poniedziałek                 7:30 – 15:30

wtorek                             7:30 – 17:00

środa-czwartek           7:30 – 15:30

piątek                              7:30 – 14:00

3. Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, realizowanie obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

4. Do wniosku należy dołączyć:

  • Zaświadczenia o wysokości przychodów  z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2021 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób,
  • zaświadczenie z zakładu pracy,
  • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),
  • kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z MOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
  • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),
  • w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne i karta podatkowa), gdy była prowadzona w 2021 roku – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu,
  • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
  • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

5. Prawo do otrzymania stypendium w 2021 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 528 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

6. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie.