Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XV Sesja Rady Gminy Łyse - 18 września 2020 r.

Na wstępie obrad XV Sesji Rady Gminy Łyse wprowadzone zostały zmiany wynikające z realizowanych inwestycji w budżecie gminy na rok 2020 oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

Następnie Rada Gminy Łyse uchyliła podjętą podczas  IX sesji uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020r. i 2021r. w związku z realizacją zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach, Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie”.  Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie warunki finansowania są zdecydowanie korzystniejsze niż oferowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na przekazanie w 2021 roku Powiatowi Ostrołęckiemu kwoty 180 tys. zł dofinansowania projektu drogowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W Golanka – Grale – Czarnia – Dawia – Serafin – do drogi  645  i drogi powiatowej nr 2522W Grale – Dąbrówka – Szkwa”. Gmina Łyse udzieli również w bieżącym roku pomocy finansowej Miastu Ostrołęka na dofinansowanie  zadania pn. „Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 z autopompą”  na użyczenie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w kwocie 15 tys. zł.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/3/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łyse, którą uchylono uchwałę Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łyse. Rada Gminy Łyse  uchwałą  Nr XVIII/117/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. ustaliła wynagrodzenie Wójta Gminy Łyse kadencji 2014-2018. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszło w życie w dniu 19 maja 2018r. (zastępując rozporządzenie z dnia 18 marca 2009r.) od dnia 1 lipca 2018r. obowiązują  niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego wójtów niż ustalone w/w uchwałą. Mimo powstałego obowiązku, w związku ze zmianą w/w przepisów, poprzednia Rada Gminy Łyse nie zmieniła w/w uchwały co skutkowało tym, że były Wójt Gminy Łyse otrzymywał wynagrodzenie wyższe niż wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018r. W związku z powyższym przedmiotową uchwałę  należało uchylić z dniem 1 lipca 2018r. gdyż z tym dniem stała się ona niezgodna z w/w rozporządzeniem.

Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na  przyjęcie darowizny w postaci nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 218/3 (pow. 0,0721 ha), 218/9 (pow. 0,0526 ha), 195/14  (pow. 0,0234 ha) i 195/19 (pow. 0,0157 ha) położonych w obrębie miejscowości Łyse. Działki te stanowią drogi wewnętrzne.  

W uchwale Nr XI/82/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono następujące zmiany:
- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy: dostarczone zostaną odpady nieprawidłowo zabezpieczone (w uszkodzonych nieszczelnych opakowaniach) lub dostarczone zostaną odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
- Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Urzędu Gminy Łyse pisemnie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości na adres: Urząd Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, telefonicznie pod nr telefonu 297725027 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminalyse.pl .
Dokonując zgłoszenia należy podać:
- adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
- datę wystąpienia nieprawidłowości,
- opis nieprawidłowości.
Ponadto niewielkim zmianom uległ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse.

Rada Gminy Łyse uchwaliła Program współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.  Podjęta została również uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łyse, a Gminą Turośl w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu gminy Turośl transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni.

XV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 18 września 2020r. w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

 

XV Sesja Rady Gminy Łyse - transmisja na żywo - 18 września 2020 r.

(proszę kliknąć w link)

Głosowanie imienne